O nás

Na podzim 2012 se zakládající členové, původně dlouhodobě zabývající se v zásadě dobrovolnou činností ve sportovních družstvech, doznali, že nepostačuje věnovat své působení pouze na sportovní aktivity. Svou společensky prospěšnou činnost se rozhodli rozšířit o znalosti, zkušenosti, kvalifikaci a dovednosti, které získali v průběhu svých životů, se rozhodli věnovat dále širokému spektru občanské společnosti se záměrem o její zlepšování a zkvalitňování životů. Tyto úvahy vyústili v založení občanského sdružení, které o toto má usilovat a to ke směřování k definovaným cílům:
 • • sportovní činnost rozvoj tělovýchovy a sportu
 • • harmonický rozvoj osobnosti
 • • ochrana životního prostředí
 • • ochrana přírody a krajiny, péče o přírodu včetně výkonu práva myslivosti
 • • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
 • • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 • • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 • • ochrana zeleně v obecních a městských aglomeracích
 • • ekonomická osvěta
 • • a další činnosti související s dlouhodobě udržitelným rozvojem moderní občanské společnosti
K těmto cílům má směřovat činnostu sdružení při využívání činnosti dalších dobrovolníků a spolupracovníků při využití hlavních forem činnosti sdružení:
 • • pořádání sportovních akcí, přednášek, organizování pravidelného cvičení pro dospělé a mládež i děti, prezentací, aj. sportovních činností a to jak pro své členy, tak pro veřejnost
 • • praktická činnost členů ve spolupráci s příslušnými orgány státní správa a samosprávy
 • • kooperace s jinými sdruženími majícími za své cíle podobné cíle jako sdružení
 • • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
 • • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
 • • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 • • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • • organizování veřejných sbírek na obecně prospěšné účely a humanitární sbírky v souladu s cíli sdružení
 • • osvětová činnost
Ustavující zakládající schůze byla dne 3.10.2012 a formální založení bylo dokončeno zaregistrováním sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

Aktuálně se činnost úspěšně rozvíjí a činnosti se postupně rozšiřují dle možností a zájmů.